Cuộc họp lần thứ 16 của Ủy ban Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN (ACWC)
06:31 25/03/2019
Cuộc họp lần thứ 16 của Ủy ban Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN (ACWC) đã được tổ chức từ ngày 26-28 tháng 3 năm 2018 tại Gia-các-ta, In-đô-nê-xia. Cuộc họp do Ban Thư ký ASEAN tổ chức.


Cuộc họp đã thảo luận những hoạt động tiếp theo kể từ sau Cuộc họp ACWC lần thứ 15 được tổ chức tại Phu-két, Thái Lan và rà soát tình hình thực hiện các dự án trong khuôn khổ của Kế hoạch công tác của ACWC giai đoạn 2016-2020. Một số dự án quan trọng đã được hoàn thành, ví dụ như Hội nghị Chính sách về các vấn đề giới trong việc giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cho các nước ASEAN do Lào chủ trì, giới thiệu Báo cáo tiến độ ASEAN về sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới và Tăng cường bảo vệ và nâng cao năng lực cho nữ lao động di cư trong bối cảnh khủng hoảng và thiên tai do Phi-líp-pin điều phối, cũng như Hội thảo khu vực về Thúc đẩy luật pháp quốc gia toàn diện và hài hòa nhằm phòng chống bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng (OCSE) tại các nước thành viên ASEAN do Thái Lan tổ chức. 

Tại cuộc họp, Phi-líp-pin cũng cập nhật việc thực hiện Kế hoạch hành động về Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (RPA-EVAW), ví dụ như các kết quả của Đối thoại liên ngành về phạm vi nghiên cứu về Tăng cường bảo vệ và nâng cao quyền năng cho nữ lao động di cư trong bối cảnh khủng hoảng và thiên tai ngày 15/12/2017, và Hội nghị Lồng ghép giới trong giáo dục bậc cao của ASEAN ngày 27-29/11/2017. Tương tự, Ban Thư ký ASEAN đã trình bày tài liệu khái niệm về các hoạt động đề xuất thực hiện Tuyên bố chung về Thúc đẩy Phụ nữ, hòa bình và an ninh trong ASEAN, là văn kiện đã được Cấp cao ASEAN lần thứ 31 thông qua vào tháng 11/2017 tại Ma-ni-la, cũng như các thông tin cập nhật và khuyến nghị từ Đối thoại khu vực về Hợp tác Chính trị - An ninh (AURED IV): Phụ nữ, hòa bình và an ninh – Vai trò của phụ nữa trong việc phòng chống bạo lực cực đoan được tổ chức vào ngày 5-7/12/2017 tại Kuala – Lumpua. Ban Thư ký ASEAN cũng đã trình bày kết quả đâu ra của Lễ phát động chiến dịch ASEAN HeForShe vào ngày 30/11/2017 và các nét chính của lộ trình ASEAN HeForShe.
Liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch hành động khu vực về xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em trong ASEAN (RPA-EVAC), Thái Lan đã trình bày các kết quả đầu ra và các khuyến nghị của Hội thảo khu vực về thúc đẩy luật pháp quốc gia toàn diện và hài hòa nhằm phòng chống bóc lột tình dục trẻ em trên mạng (OCSE) tại các nước thành viên ASEAN được tổ chức ngày2-3/11/2017 tại Băng-cốc, Thái Lan và cập nhật báo cáo với tiêu đề “Chấm dứt bạo lực đối với trẻ em trong các nước thành viên ASEAN: tổng quan các hành động cho đến năm 2016”, và các kết quả đầu ra và khuyến nghị từ Hội thảo phổ biến về Nghiên cứu cơ sở về các lĩnh vực ưu teien theo RPA-EVAC vào ngày 6/2/2018 tại Gia-các-ta. Ngoài ra, Chủ tịch ACWC đã trình bày kết quả của Cuộc đối thoại liên ngành về các Ứng phó tổng hợp cấp quốc gia để chấm dứt bóc lột và lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến trong ASEAN, được tổ chức vào ngày 7 đến 8 tháng 2 năm 2018 tại Gia-các-ta, In-đô-nê-xia. Cuộc họp đã ghi nhận những cập nhật được nêu bật và trao đổi quan điểm về các cách tiếp tục đảm bảo sự liên tục và sự tham gia của các cơ quan ngành liên quan khác của ASEAN. ACWC đã thông qua Hướng dẫn và Thủ tục khu  vực ASEAN để giải quyết nhu cầu của nạn nhân bị buôn bán.

Hội nghị đã cập nhật về tiến độ các dự án đang triển khai theo Kế hoạch Công việc của ACWC 2016-2020. Các dự án sẽ được thực hiện vào năm 2018 nằm trong các lĩnh vực chuyên đề nhằm nâng cao năng lực thể chế của ACWC, thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em khuyết tật, tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ, lồng ghép giới, cũng như xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Các hoạt động này bao gồm việc nâng cao năng lực cho phụ nữ trong ASEAN: Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ phát triển năng lực kinh doanh của phụ nữ do Cam-pu-chia điều phối; Nghiên cứu về địa vị pháp lý của phụ nữ và trẻ em ASEAN do Việt Nam chủ trì cũng như Chiến dịch ACWC nhằm thúc đẩy Công ước ASEAN về chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (ACTIP) và Hội nghị ASEAN năm 2018 về Cải cách tư pháp vị thành niên do Thái Lan tổ chức vào ngày 9-11 tháng 5 năm 2018.

Cuộc họp đã có phiên đối thoại trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về Quyền con người (AICHR) về các lĩnh vực cùng có quan tâm và hợp tác chung.

Cuộc họp cũng thảo luận về việc chuẩn bị cho hội nghị nửa ngày với các Đối tác đối thoại và Các Đại sứ các phái đoàn đặt đại diện bên cạnh ASEAN với ASEAN để trình  bày về Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2016-2020 của ACWC vào ngày 28 tháng 3 năm 2018 tại Gia-các-ta, Inđônêxia.
Hội nghị ACWC lần thứ 17 và Cuộc họp Tham vấn ACWC-ACW lần thứ 5 sẽ được tổ chức liền kề với Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN (AMMW) lần thứ 3 và các cuộc họp liên quan vào tháng 9 năm 2018 tại Hà Nội, Việt Nam.

Vụ Hợp tác quốc tế
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội