Tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên để bảo vệ môi trường biển