Tôn trọng luật pháp quốc tế để đảm bảo hoà bình, an ninh khu vực