Tỷ giá trung tâm giữa VND/USD tiếp tục lập đỉnh mới