Người Việt bốn phương: 18/07/2019 Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác an ninh