Người Việt bốn phương: 14/07/2019 Việt Nam kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Nhà nước Lào Xuphanuvong