Đã có 2.290 kiến nghị của cử tri được xem xét, giải quyết và trả lời