Tăng cường liên kết chuỗi giá trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa