Vững bước vì sự nghiệp phát triển năng lượng Việt Nam