Khai mạc Hội nghị biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai