Phim tài liệu: Chủ tịch Xuphanuvông với Việt Nam - Tập 2