Phim tài liệu: Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển - Tập 1