Cơ chế, tổ chức của Việt Nam trong phối hợp các hoạt động hợp tác ASEAN
05:15 20/09/2020

Cơ chế, tổ chức của Việt Nam trong phối hợp các hoạt động hợp tác ASEAN

Hợp tác trong ASEAN diễn ra khá đa dạng, trên nhiều lĩnh vực và liên quan đến hầu hết tất cả các ngành; Cơ chế hợp tác nhiều tầng nấc, nhiều cơ chế phối hợp liên ngành. Hơn nữa, với sự ra đời của Hiến chương ASEAN, Hiệp hội đang có những biến đổi về chất, bộ máy mới đã và đang vận hành với nhiều cơ chế hợp tác mới, đồng thời có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng hơn giữa các cơ quan/cơ chế chuyên trách theo các trụ cột cộng đồng. Để bắt kịp với tình hình mới, Việt Nam cần phải có một bộ máy mạnh, tổ chức hợp lý, có tính chuyên nghiệp cao, phù hợp với cơ cấu, tổ chức chung của ASEAN, đảm bảo sự tham gia “tích cực, chủ động, có trách nhiệm” của Việt Nam.

Với tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế Làm việc và phối hợp hoạt động giữa các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN (ban hành kèm Quyết định số 142/QĐ-TTg  ngày 31/1/2009). Theo đó, cơ chế, tổ chức của Việt Nam trong phối hợp các hoạt động hợp tác ASEAN như sau:

1. Bộ máy tổ chức:

i.  Các cơ quan chủ trì điều phối:

1.1.     Bộ Ngoại giao là cơ quan điều phối quốc gia giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tất cả các hoạt động tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam thông qua đầu mối giúp việc là Ban Thư ký Quốc gia về ASEAN (Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao).

1.2.     Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì, tham gia Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) và Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC); Bộ Ngoại giao là cơ quan giúp việc của Bộ trưởng và là đầu mối phụ trách, điều phối các hoạt động hợp tác ASEAN và của APSC.

1.3.     Bộ trưởng Bộ Công thương chủ trì, tham gia Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC); Bộ Công thương là cơ quan giúp việc của Bộ trưởng và là đầu mối phụ trách, điều phối các hoạt động của AEC.

1.4.     Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, tham gia Hội đồng  Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC); Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan giúp việc của Bộ trưởng và là đầu mối phụ trách, điều phối các hoạt động của ASCC.

ii. Các cơ quan tham gia từng trụ cột cộng đồng:

TT

Cơ quan/cơ chế hợp tác

Cơ quan đầu mối của Việt Nam

 

Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh

Bộ Ngoại giao chủ trì tham dự

 

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM)

 • Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN (ASEAN SOM)
 • Hội nghị Quan chức cao cấp về quy hoạch phát triển (SOMDP)

 

Bộ Ngoại giao

 

Bộ Kế hoạch Đầu tư

 

 

Ủy ban về Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ)

 • Ban chấp hành SEANWFZ (SEANWFZ Ex-Com)

Bộ Ngoại giao

Bộ Quốc phòng

 

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM)

 • Hội nghị các Quan chức cao cấp Quốc phòng ASEAN (ADSOM)

Bộ Quốc phòng

Bộ Ngoại giao

 

Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các nước ASEAN (ALAWMM)

 • Hội nghị Quan chức Tư pháp cao cấp ASEAN (ASLOM)

Bộ Tư pháp

 

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC)

 • Hội nghị Quan chức cao cấp về Tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC)
 • Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về Ma túy (ASOD)
 • Hội nghị những Người đứng đầu Cơ quan Xuất nhập cảnh và Cục trưởng Lãnh sự Bộ Ngoại giao (DGICM)

Bộ Công an

Bộ Ngoại giao

Bộ Quốc phòng


 

Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF)

 • Hội nghị Quan chức cao cấp Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF SOM)

Bộ Ngoại giao

Bộ Quốc phòng

Bộ Công an

 

Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Bộ Công thương chủ trì tham dự

 

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM)

 • Hội nghị các Quan chức Cao cấp về Kinh tế (SEOM)
 • Nhóm đặc trách cao cấp về Hội nhập kinh tế ASEAN (HLTF-EI)

Bộ Công thương

 

Hội đồng Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA)

Bộ Công thương

 

Hội đồng Khu vực Đầu tư ASEAN (AIA)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMM)

 • Hội nghị các Thứ trưởng Tài chính và Phó thống đốc NHTW ASEAN (AFDM)
 • Hội nghị các Tổng Cục trưởng Hải quan (ADGCM)

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính)

 

Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm ASEAN (AMAF)

 • Hội nghị các Quan chức Cao cấp AMAF (SOM-AMAF)
 • Hội nghị các Quan chức Cao cấp về Lâm nghiệp (ASOF)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN (AMEM)

 • Hội nghị các Quan chức cao cấp về Năng lượng (SOME)
 • Trung tâm Năng lượng ASEAN (ACE)

Bộ Công thương

 

Hội nghị Bộ trưởng về Khoáng sản (AMMin)

 • Hội nghị Quan chức cao cấp về Khoáng sản (ASOMM)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Hội nghị Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ ASEAN (AMMST)

 • Ủy ban Khoa học và Công nghệ (COST)

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Hội nghị Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Viễn thông ASEAN (TELMIN)

 • Hội nghị Quan chức Cao cấp về Công nghệ Thông tin và Viễn thông ASEAN (TELSOM)
 • Hội đồng Cơ quan Điều hành Viễn thông ASEAN (ATRC)

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải ASEAN (ATM)

 • Hội nghị các Quan chức Cao cấp về Giao thông Vận tải (STOM)

Bộ Giao thông Vận tải

 

Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN (M-ATM)

 • Hội nghị các Cơ quan Du lịch quốc gia (NTOs)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Hội nghị Hợp tác Phát triển lưu vực sông Mê-công (AMBDC)

Ủy ban Điều phối AMBDC

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Ủy ban Tài chính Cao cấp (HLFC)

 

 

Trung tâm Năng lượng ASEAN

Bộ Công thương

 

Trung tâm ASEAN-Nhật Bản tại Tokyo

 

 

Các cơ chế hợp tác kinh tế khác

 

 

Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ABAC)

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

 

Phòng Thương mại và Công nghiệp (ASEAN CCI)

 

Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN

 

Hội đồng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì tham dự

 

Bộ trưởng ASEAN Phụ trách về Thông tin (AMRI)

 • Các Quan chức Cao cấp ASEAN phụ trách về Thông tin (SOMRI)

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Bộ trưởng ASEAN phụ trách về Văn hóa và Nghệ thuật (AMCA)

 • Các Quan chức Cao cấp ASEAN phụ trách về Văn hóa và Nghệ thuật (SOMCA)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN (ASED)

 • Hội nghị các Quan chức cao cấp ASEAN về Giáo dục (SOM-ED)

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý Thiên tai (AMMDM)

 • Ủy ban ASEAN về Quản lý Thiên tai

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông (Ban chỉ đạo Phòng chống Lụt bão Trung ương)

 

Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN (AMME)

 • Các Quan hcức cao cấp ASEAN về Môi trường (ASOEN)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Hội nghị của cá bên tham gia Hiệp định ASEAN về Ô nhiễm Khói mù Xuyên biên giới (COP)

 • Ủy ban trực thuộc Hội nghị của các Bên tham gia Hiệp định ASEAN về Ô nhiễm Khói mù Xuyên biên giới

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông

 

Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN (AHMM)

 • Hội nghị các Quan chức Cao cấp ASEAN về Y tế (SOMHD)

Bộ Y tế

 

Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALMM)

 • Hội nghị các Quan chức cao cấp ASEAN về Lao động (SLOM)
 • Ủy ban ASEAN về Thực hiện Tuyên boó ASEAN về Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền của Lao động nhập cư

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 

Bộ trưởng ASEAN về Phát triển Nông thôn và xóa đói giảm nghèo (AMRDPE)

 • Hội nghị các Quan chức cao cấp ASEAN về Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo (SOMRDPE)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phúc lợi Xã hội và Phát triển (AMMSWD)

 • Hội nghị các Quan chức cao cấp ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển (SOMWD)

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 

Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN (AMMY)

 • Hội nghị các Quan chức cao cấp ASEAN về Thanh niên (SOMY)

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Hội nghị ASEAN về các vấn đề Công vụ (ACCSM)

Bộ Nội vụ

 

Trung tâm ASEAN về Đa dạng Sinh học (ACB)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Trung tâm Điều phối Cứu trợ Nhân đạo ASEAN về Quản lý Thiên tai (AHA Centre)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Trung tâm Thông tin Động đất ASEAN

Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam (Viện Vật lý Địa cầu)

 

Trung tâm Khí tượng Chuyên ngành ASEAN (ASMC)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Mạng lưới các Trường Đại học ASEAN (AUN)

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

 

iii.. Phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam về ASEAN tại Gia-các-ta, In-đô-nê-xia là một cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, chuyên trách về hợp tác ASEAN và độc lập với Đại sứ quán Việt Nam tại Gia-các-ta, In-đô-nê-xia. Trưởng Phái đoàn có cấp hàm Đại sứ; là Đại diện Thường trực của Việt Nam về ASEAN và tham gia Ủy ban các Đại diện Thường trực về ASEAN (CPR) tại Gia-các-ta, In-đô-nê-xia.

2. Cơ chế phối hợp hoạt động:

 1. Trao đổi và cung cấp thông tin:

-        Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN có trách nhiệm kịp thời thông báo cho tất cả các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến việc Việt Nam tham gia hợp tác ASEAN; về tình hình hợp tác ASEAN nói chung, đặc biệt là quyết định của lãnh đạo cấp cao về phương hướng và kế hoạch tham gia hợp tác ASEAN.

-        Các Cơ quan chủ trì từng trụ cột Cộng đồng duy trì trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời và phối hợp hành động với các cơ quan tham gia. Các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN định kỳ cung cấp thông tin 03 tháng 1 lần hoặc khi có yêu cầu đột xuất tới Cơ quan chủ trì trụ cột và Ban Thứ ký Quốc gia về ASEAN.

-        Ban Thư ký Quốc gia về ASEAN thông báo bằng văn bản định kỳ 06 tháng 1 lần cho tất cả các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN khác về tình hình ASEAN nói chung; đồng thời xây dựng trang thông tin riêng để cung cấp thông tin công khai về ASEAN.

 1. Chế độ báo cáo:

-             Các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả tham dự các hoạt động quan trọng (cấp Bộ - Thứ trưởng) hoặc xử lý những vấn đề lớn liên quan đến ASEAN, đồng thời sao gửi Ban Thư ký Quốc gia về ASEAN, Cơ quan chủ trì trụ cột và các cơ quan liên quan.

-             Định kỳ 06 tháng 1 lần, các Cơ quan chủ trì từng trụ cột Cộng đồng tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, nhất là kết quả các cuộc họp Hội đồng Cộng đồng, sao gửi Ban Thư ký Quốc gia về ASEAN và các cơ quan liên quan.

 1. Chế độ giao ban định kỳ:

-        Cơ quan chủ trì từng trụ cột Cộng đồng tổ chức họp giao ban với các cơ quan tham gia trụ cột định kỳ hai lần trong năm trước các cuộc họp của các Hội đồng Cộng đồng ASEAN.

-        Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN tổ chức họp giao ban giữa các Cơ quan chủ trì từng trụ cột Cộng đồng định kỳ hai lần trong năm, trước khi diễn ra các cuộc họp của Hội đồng  Điều phối ASEAN Hội nghị Cấp cao ASEAN và sau cuộc họp giao ban giữa các cơ quan chủ trì các trụ cột Cộng đồng.

-        Định kỳ một năm một lần vào dịp cuối năm, Ban Thư ký Quốc gia về ASEAN tổ chức họp giao ban với tất cả các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN.

 1. Phối hợp nghiên cứu, tham mưu, kiến nghị về chủ trương, chính sách tham gia hợp tác ASEAN lên lãnh đạo Đảng và Nhà nước:

Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN có trách nhiệm chủ trì, trao đổi và thống nhất với các Cơ quan đầu mối chủ trì từng trụ cột Cộng đồng và các cơ quan liên quan trong việc đề xuất chủ trương, chính sách và biện pháp lớn của Việt  Nam trong việc tham gia hợp tác ASEAN nói chung.

Các cơ quan chủ trì từng trụ cột Cộng đồng ASEAN và các cơ quan khác có thể trực tiếp đề xuất, song cần tham khảo trước ý kiến của Cơ quan điều phối quốc gia.

 1. Phối hợp trong việc xây dựng và triển khai các sáng kiến do Việt Nam đề xuất:

Các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN cần chủ động đề xuất và triển khai các sáng kiến khả thi thuộc lĩnh vực/ nội dung cơ quan mình phụ trách; có thể kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, đưa ra các sáng kiến tại Hội nghị cấp cao hàng năm, trên cơ sở đã tham khảo ý kiến Cơ quan chủ trì trụ cột Cộng đồng mình tham gia và Cơ quan điều phối quốc gia. Việc triển khai các sáng kiến được thông qua tại các Hội nghị Cấp cao ASEAN do cơ quan chủ trì đề xuất sáng kiến hoặc cơ quan phụ trách trực tiếp lĩnh vực đó chịu trách nhiệm chính.

 1. Phối hợp chuẩn bị cho các Hội nghị Cấp cao:

Cơ quan điều phối quốc gia chủ trì công tác chuẩn bị phục vụ Thủ tướng tham dự các Hội nghị Cấp cao ASEAN và các cấp cao liên quan thường kỳ, và các Hội nghị cấp cao đặc biệt (nếu có); các cơ quan khác phối hợp.

vii.  Phối hợp chuẩn bị và tham dự các cuộc họp của các Hội đồng Cộng đồng và Hội đồng Điều phối ASEAN:

Các cơ quan chủ trì từng trụ cột Cộng đồng chủ trì chuẩn bị và tham dự các cuộc họp của Hội đồng Cộng đồng mà cơ quan đó phụ trách, cử cán bộ đủ thẩm quyền làm Trưởng đoàn Việt Nam; Bộ Ngoại giao chủ trì chuẩn bị và tham dự các cuộc họp của Hội đồng Điều phối ASEAN.

Các cơ quan tham gia các trụ cột Cộng đồng phối hợp hỗ trợ cơ quan chủ trì chuẩn bị nội dung và cử cán bộ đủ thẩm quyền tham dự khi có yêu cầu.

 1. Phối hợp chuẩn bị và tham dự các cuộc họp cấp Bộ trưởng chuyên ngành của ASEAN và các cuộc họp khác

Các cơ quan phụ trách các lĩnh vực hợp tác cụ thể của ASEAN chịu trách nhiệm chuẩn bị và tham dự các cuộc họp cấp Bộ trưởng chuyên ngành và các cuộc họp ở cấp khác trong phạm phi cơ quan mình phụ trách; có thể mời đại diện các cơ quan điều phối các trụ cột Cộng đồng và các cơ quan liên quan khác tham dự nếu cần thiết.

 1. Phối hợp tổ chức đăng cai các hoạt động trong khuôn khổ ASEAN:

Hàng năm các cơ quan lập kế hoạch, dự kiến nội dung, dự trù kinh phí trình Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động ASEAN mà Việt Nam sẽ đăng cai. Ban Thư ký Quốc gia về ASEAN và các Cơ quan chủ trì trụ cột Cộng đồng hỗ trợ các cơ quan trong việc tổ chức các hoạt động này.

 1. Quan hệ công tác với Phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam về ASEAN:

Trước mắt Ban Thư ký Quốc gia về ASEAN là đầu mối quan hệ công tác và hỗ trợ hoạt động của Phái đoàn; các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN trong nước có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời cho Phái đoàn khi được yêu cầu.

 1. Phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác ASEAN của Quốc hội và của các tổ chức đoàn thể nhân dân:
Các cơ quan đầu mối, chủ trì tham gia hợp tác ASEAN của Quốc hội và của các tổ chức đoàn thể nhân dân trực tiếp phối hợp với Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN; Ban Thư ký Quốc gia về ASEAN và các cơ quan hợp tác ASEAN có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời khi có yêu cầu.