Định hướng tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam trong giai đoạn tới
06:16 20/09/2020

Định hướng tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam trong giai đoạn tới

Ngày 28/7/1995, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đánh dấu bước đi đầu tiên trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới của đất nước. Thực tiễn và thành quả hợp tác sau hơn 16 năm tham gia ASEAN đã khẳng định đây là bước đi đúng đắn, kịp thời, góp phần phá thế bao vây về chính trị, cô lập về kinh tế, củng cố môi trường hòa bình và an ninh cho sự nghiệp phát triển đất nước, hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo thuận lợi cho triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ; đa phương hóa, đa dạng hoá của Đảng ta và nâng cao vai trò, tiếng nói của ta tại khu vực. Các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác của Hiệp hội đều đánh giá cao sự tham gia tích cực và những đóng góp hiệu quả của Việt Nam trong việc củng cố và phát triển liên kết nội khối, cũng như quan hệ đối ngoại của ASEAN.

Để cùng các nước ASEAN chung tay xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng, tích cực đóng góp cho các mục tiêu chung của Hiệp Hội hiện nay, cũng như nâng cao hiệu quả tham gia hợp tác ASEAN trong tình hình mới, nhằm vừa bảo đảm lợi ích quốc gia, vừa bảo đảm lợi ích chung của khu vực, Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã xác định tham gia hợp tác ASEAN trong thời gian tới có tầm quan trọng chiến lược với phương châm như sau:

i)                Tham gia hợp tác ASEAN theo tinh thần thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập.

ii)              Giữ vững độc lập, chủ quyền, đảm bảo lợi ích quốc gia, kết hợp hài hòa lợi ích quốc gia với lợi ích chung của Hiệp hội.

iii)            Hợp tác ASEAN đặt dưới sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của của Thủ tướng Chính phủ, với sự tham gia và phối hợp chặt chẽ của các Bộ/Ngành trong và ngoài nước có liên quan.

iv)             Kết hợp chặt chẽ giữa hợp tác đa phương và hợp tác song phương, trong khi tham gia hợp tác ASEAN ta đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa ta và các nước trong ASEAN cũng như các đối tác của ASEAN, nhất là các nước láng giềng và các nước lớn.

v)               Tham gia hợp tác ASEAN với phương châm“tích cực, chủ động và có trách nhiệm”, theo đó định hướng tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam trong thời gian tới là:

 Chủ động đề xuất các sáng kiến và ý tưởng mới, có tính khả thi, nhằm thúc đẩy hợp tác và tăng cường liên kết nội khối ASEAN cũng như mở rộng quan hệ đối ngoại và củng cố vai trò trung tâm của Hiệp hội trong cấu trúc khu vực đang định hình.

Tích cực cùng ASEAN chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn, phức tạp trong nội khối cũng như các thách thức khu vực và toàn cầu, đe doạ đến hoà bình, an ninh, ổn định khu vực, nhằm duy trì sức sống, giá trị cũng như góp phần nâng cao vị thế của Hiệp hội trong hoàn cảnh mới;

Có trách nhiệm cùng ASEAN nỗ lực thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các thỏa thuận và cam kết đã đề ra, với ưu tiên hàng đầu hiện nay là xây dựng thành công một Cộng đồng ASEAN vững mạnh, thống nhất và gắn kết.

Về định hướng chung trong giai đoạn tới, Việt Nam sẽ tiếp tục coi trọng và nâng cao hiệu quả hợp tác ASEAN, tích cực thúc đẩy hình thành Cộng  đồng ASEAN trên cơ sở Hiến chương ASEAN và phù hợp với lợi ích của ta; tích cực tham gia Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN và các chương trình hợp tác khác của ASEAN. Bên cạnh đó, ta tiếp tục chủ động thúc đẩy hợp tác ASEAN với các bên đối thoại, nhất là về kinh tế, thương mại; ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam hội nhập khu vực và quốc tế.

Ta tiếp tục tiến hành các biện  pháp đồng bộ để nâng cao và thống nhất nhận thức chung của các Bộ/Ngành của tham gia hợp tác ASEAN về tầm quan trọng chiến lược và định hướng hợp tác ASEAN của ta trên cơ sở Đề án "Phương hướng và Chính sách Việt Nam Tham gia Hợp tác ASEAN đến năm 2015" và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Đề án này. Ta tiếp tục củng cố và cải thiện hiệu quả  tổ chức bộ máy cũng như tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các Bộ/Ngành tham gia hợp tác ASEAN trên cở sở "Quy chế Làm việc và Phối hợp Hoạt động giữa các Cơ quan Tham gia Hợp tác ASEAN của Việt Nam" đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành từ năm 2009 trong giai đoạn phát triển mới của ASEAN sau khi Hiến chương ASEAN có hiệu lực, nhằm nâng cao chất luợng và hiệu quả công tác phối hợp trong bộ máy các cơ quan tham gia ASEAN của Việt Nam.  

Trên cơ sở chỉ đạo tập trung thống nhất của Chính phủ, trong thời gian tới, các Bộ/Ngành tham gia hợp tác ASEAN của ta sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi về  ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN để nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ các cấp, người dân, doanh nghiệp, nhằm huy động sự tham gia và đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Bên cạnh đó, các Bộ/Ngành của ta sẽ tiếp tục có sự quan tâm và đầu tư thích đáng về nhân lực, xây dựng năng lực và dành nguồn tài chính ổn định, hợp lý cho các hoạt động tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam, nhất là đề xuất và triển khai những sáng kiến mà ta có những thế mạnh và lợi ích trực tiếp.

Là một bộ phận hữu cơ, không tách rời của ASEAN, Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành và phát triển cùng ASEAN cùng hướng tới một Cộng đồng ASEAN liên kết chặt chẽ, tự cường, giàu bản sắc, hướng tới nhân dân, có quan hệ đối ngoại rộng mở, có vai trò và vị thế quốc tế quan trọng, là động lực thúc đẩy hợp tác và là trung tâm kết nối các mối liên kết khu vực ở nhiều tầng nấc khác nhau trong một kiến trúc khu vực đang định hình, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.