Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về thông tin, truyền thông và đào tạo lần 5
09:44 25/01/2021
Từ ngày 20-21/11/2019 tại Bohol, Philippines đã diễn ra Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về thông tin, truyền thông và đào tạo (ASEAN SOMRI WG-IMT) lần thứ 5.


Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về thông tin, truyền thông và đào tạo lần 5 tại Philippines.

Tại cuộc họp, nhiều nội dung quan trọng về hợp tác trong lĩnh vực thông tin đã được các nước ASEAN nhất trí cao cũng như cùng nhau bàn thảo về các biện pháp triển khai hợp tác trong thời gian tới như: biện pháp để triển khai các quyết định cấp cao của ASEAN trong lĩnh vực thông tin, truyền thông và đào tạo, tiến độ thực hiện Chiến lược về thông tin và truyền thông giai đoạn 2016-2025 và Kế hoạch tổng thể truyền thông ASEAN giai đoạn 2018-2025 (ACMP II) ở cấp quốc gia và khu vực, các vấn đề về hợp tác của ASEAN với các đối tác khác trong khu vực như ASEAN +3, ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ… Đồng thời, Nhóm công tác cũng xem xét các điều khoản tham chiếu về khuôn khổ hoạt động của nhóm trong bối cảnh nhiều thay đổi về mặt chức năng, nhiệm vụ khi phải liên tục ứng phó với các thách thức mới nổi lên như vấn đề tin tức giả mạo, kiến thức số và an ninh mạng cho người dân, các vấn đề liên ngành về chống chủ nghĩa cực đoan đang nổi lên …


Đoàn Việt Nam tham dự tại Hội nghị.

Đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia đóng góp nội dung ở từng chủ đề của cuộc họp. Trong đó, với vai trò là quốc gia đưa ra sáng kiến xây dựng Cơ chế hợp tác của ASEAN đối với tin tức giả mạo (fake news) - là chủ đề rất thu hút sự quan tâm của các quốc gia thành viên ASEAN và là một trong những vấn đề ưu tiên cao
nhất trong hợp tác, Việt Nam đã trình bày đề xuất cơ chế hoạt động và phối hợp của ASEAN ở cấp quốc gia và khu vực nhằm ứng phó và xử lý nhằm giảm thiểu các tác hại do tin giả gây ra nhằm tìm giải pháp và đưa ra các sáng kiến hợp tác giữa các thành viên ASEAN để bảo vệ các công dân ASEAN trước tác hại của tin giả.Theo đó, ở cấp quốc gia, sáng kiến bao gồm việc thúc đẩy các nước hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật về tin giả, nâng cao ý thức của công dân đối phó với tin giả….Ở cấp khu vực, sáng kiến đề xuất sự phối hợp, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia thành viên trong việc xây dựng, thực thi pháp luật và xử lý, chống tin giả, xây dựng mạng lưới và đầu mối liên lạc giữa các quốc gia ASEAN để ứng phó với tin giả trong trường hợp khẩn cấp cũng như thống nhất ban hành bộ quy tắc ứng xử với các nhà cung cấp dịch vụ trong khu vực ASEAN.

Với mục tiêu chung hướng tới sự hợp tác cùng phát triển về văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và an toàn thông tin để phát triển một cộng đồng ASEAN vững mạnh, tăng vị thế trong khu vực và trên thế giới, hội nghị đã đạt được những kết quả tốt đẹp.