Cần có cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và nhà đầu tư trong hình thức đối tác PPP