Cần nhanh chóng giải quyết những bất đồng về thương mại mỹ và Trung Quốc