Giữ văn hóa dân tộc thông qua hoạt động giáo dục trải nghiệm