Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển bằng biện pháp pháp luật