Chính phủ Việt Nam nỗ lực phòng chống, mua bán người