Người Việt bốn phương: 22/07/2019 Tổng hội người Việt tại Thái Lan ra mắt Ban chấp hành mới