Thu hút nhân lực chất lượng cao - Chủ trương hay cần có giải pháp đúng