Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân biên giới