EU sang Việt Nam trực tiếp kiểm tra khắc phục "thẻ vàng" thủy sản