Chủ nhiệm văn phòng KT-XH Việt Nam thông tin về người Việt nơi động đất