APPF-26: Thành công tốt đẹp và thông qua tuyên bố chung Hà Nội