Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào dâng hương tại Khu di tích Trung đoàn 52 Tây Tiến